Informacje ogólne


Niniejsze ogólne informacje dotyczące certyfikacji mają na celu określenie zasad mających zastosowanie do dobrowolnej certyfikacji realizowanej przez TÜV Austria (d. Vinçotte). Uzyskanie certyfikatu przez jednostkę zainteresowaną jest procesem prostym, choć nie dla każdego będzie on zarazem łatwym. Spełniając zaledwie kilka podstawowych warunków można w krótkim czasie cieszyć się uzyskaniem stosownego dokumentu. W przypadku braku kompletu dokumentów, bądź wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych badań czas ten może się wydłużyć, a zdarza się, że uzyskanie certyfikatu będzie niemożliwe.

Do sprawnego i skutecznego przebiegu certyfikacji niezbędne jest spełnienie minimalnego wymogu, do którego należy przesłanie kompletnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami. W praktyce oznacza to, że aby przystąpić do certyfikacji należy przesłać komplet informacji, które będą zawierały:

 • typ/rodzaj produktu zgłaszanego do certyfikacji,
 • informacje dotyczące podmiotu zgłaszającego,
 • informację dotyczącą znaku/certyfikatu (jednego lub kilku na raz) do których jest zgłaszany wniosek,
 • informację potwierdzoną dołączonymi wynikami badań bądź innymi certyfikatami czy produkt i/lub jego składniki zostały już poddane innym testom lub były certyfikowane przez TUV Austria (dawniej VINÇOTTE) lub inną jednostkę certyfikującą.

Certyfikacja w kilku prostych krokach


 1. należy wypełnić wniosek na stronie Formularz Zgłoszeniowy  bądź uzyskać drogą mailową wzór wniosku (Formal application),
 2. wypełniony wniosek online zostanie dostarczony automatycznie a wniosek z pliku należy wraz z wymienionymi załącznikami odesłać drogą mailową pod wskazany adres,
 3. wnioskodawca otrzyma zwrotnie ofertę cenową dotyczącą złożonego wniosku (Certification contract) lub prośbę o uzupełnienie wniosku jeżeli okaże się to konieczne,
 4. oferta staje się jednocześnie umową po podpisaniu przez wnioskodawcę i odesłaniu na adres jednostki certyfikującej oraz wiąże obie strony,
 5. wnioskodawca ma obowiązek przesłania na wskazany adres próbek wyrobów przeznaczonych do certyfikacji i opisanych we wniosku,
 6. następuje formalna weryfikacja wniosku i przystąpienie do certyfikacji (Type examinations, Assessment, Initial certification),
 7. po przygotowaniu certyfikatu na podstawie wystawionej faktury wnioskodawca uiszcza niezbędne opłaty znajdujące się w uprzednio przesłanej ofercie,
 8. certyfikat/certyfikaty są przesyłane do wnioskodawcy pocztą elektroniczną oraz tradycyjną (Licence),
 9. uprawomocnieni pracownicy i/lub partnerzy TUV Austria okresowo przeprowadzają kontrolę rynku (Market inspection).
UWAGA:

Znaki VGS, grupa znaków OK compost, grupa znaków OK biodegradable oraz OK biobased są własnością TÜVV Austria (dawniej Vinçotte). Tylko TÜV Austria ma wyłączne prawo nadawania, weryfikowania, modyfikowania certyfikatów związanych z powyższymi znakami. Znak Seedling logo (znak sadzonki) jest własnością Stowarzyszenia European Bioplastics, które uprawniło TÜV Austria (dawniej Vinçotte) do nadawania prawa do używania tego znaku. Żadna osoba fizyczna lub jednostka nie jest upoważniona do umieszczania jednego ze znaków zgodności TUV Austria na produkcie, chyba że jest to formalnie potwierdzone przez TÜV Austria. Żadna osoba fizyczna lub jednostka nie jest upoważniona do umieszczania znaku zgodności Seedling logo (znak sadzonki) na produkcie, chyba że ten fakt zostanie formalnie potwierdzony przez autoryzowaną przez European Bioplastics jednostkę certyfikującą.

Ocena zgodności


Ocenę zgodności przeprowadza się w następujący sposób:

 1. weryfikacja wniosków oraz niezbędne dodatkowe badania są przeprowadzane przez TUV Austria, pod nadzorem TUV Austria lub przez laboratoria autoryzowane przez TUV Austria,
 2. TUV Austria przeprowadza proces certyfikacji

Jeśli klient zażąda wzięcia pod uwagę innych certyfikatów w celu certyfikacji swoich produktów, mają zastosowanie specjalne procedury.

O ile nie określono inaczej, zaświadczenie o przyznaniu i zasady stosowania znaku zgodności ważne są przez 5 lat (3 lata lub 6 lat dla znaku Seedling – sadzonki). Przyznany certyfikat będzie obowiązywał tak długo, jak klient będzie spełniał następujące warunki:

 • produkcja nadal jest zgodna z pierwotnie certyfikowanym produktem (prototyp)
 • produkcja jest nadal zgodna z kryteriami certyfikacji;
 • produkcja jest dostosowywana do zmian w określonych okresach w celu odzwierciedlenia zmiany w kryteriach certyfikacji;
 • data ważności certyfikatu nie wygasła;
 • wszystkie zobowiązania finansowe i administracyjne wobec TUV Austria zostały spełnione.

Specyficzne właściwości certyfikatu


 • pełna tożsamość jednostki certyfikującej,
 • znak zgodności, na który udzielono licencji,
 • numer certyfikatu, a także ewentualnie wszelkie poprzednie numery certyfikatów,
 • pełna tożsamość klienta,
 • zakres certyfikacji (rodzaj produktu, wyrobu, surowca),
 • odniesienia do kryteriów certyfikacji,
 • wnioski z badania i odniesienie do sprawozdania z badań lub sprawozdań z dokumentacji produktu,
 • zgodność z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi,
 • data wdrożenia certyfikatu i data jego wygaśnięcia,
 • krótki opis obowiązującego systemu certyfikacji,
 • język lub języki, w których wydany jest certyfikat,
 • nazwiska i stanowiska sygnatariuszy,
 • odniesienie do wszelkich załączników i liczba ich stron.

Certyfikat wraz z załącznikami jest drukowany w ilości jednej kopii oryginalnego certyfikatu. Certyfikaty nadawane są w jednym z ogólnie przyjętych języków komunikacji międzynarodowej. Wszystkie pozostałe zasady przyznawania, weryfikacji, udostępniania, rozszerzania, walidacji uzyskanych certyfikatów znajdują się w dokumencie General Product Certification Rules i mogą być udostępnione zainteresowanym na życzenie.

Więcej o uzyskaniu certyfikacji:

Procedura certyfikacyjna

Jakie są kroki, które należy wykonać aby uzyskać certyfikację TUV dla produktu?

Koszty

Dowiedz się więcej o niezbędnych kosztach procedury certyfikacyjnej

Często Zadawane Pytania

W tej części znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące procesu uzyskania certyfikacji.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania wyczerpujących informacji szczegółowych.

Zgłoś produkt do certyfikacji

Zgłoś swój produkt do weryfikacji w procesie certyfikacyjnym TÜV Austria

Copyright Noweko 2018 | Realizacja: ms. brand advisor